mono-chrome

mono-chrome
Vienna, Austria, 2002
spray-paint, city furniture
____________________________